Regulamin

1.  Zajęcia aktorskie odbywają się zgodnie z ustalonym przez Sfilmowani Aktorstwo Sp. z o.o. harmonogramem, dostępnym na stronie www.sfilmowani.com

2. Każde zajęcia warsztatowe trwają 2h.

3. Warsztaty i kursy „Sfilmowani” będą prowadzone przez osoby z wykształceniem aktorskim, reżyserskim, operatorskim z doświadczeniem w pracy w filmach, teatrze oraz serialach.

4. W zajęciach mogą uczestniczyć dorośli i młodzież.

5. Udział w zajęciach jest odpłatny, obowiązują zapisy.

6. Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez zgłoszenie przez zapisy dostępne na stronie www.sfilmowani.com.

7. Uczestnicy rejestrują wolę odbycia zajęć poprzez formularz.

8. W przypadku rezygnacji z warsztatów, kursów lub szkoleń wyjazdowych organizator nie zwraca wpłaconej kwoty. W przypadku Warsztatów uczestnik może jednak wskazać inną osobę, która weźmie udział w warsztatach.

9. Szczegóły dotyczące danych kontaktowych, kosztów warsztatów i kursów oraz osób prowadzących konkretne warsztaty i ich daty i godziny dostępne są na stronie internetowej warsztatów: www.sfilmowani.com

10. Uczestnicy zobowiązani są do punktualnego przybycia na zajęcia.

11. W trakcie zajęć uczestnicy znajdują się pod opieką osób prowadzących zajęcia oraz koordynatorów zadania. Sfilmowani nie ponoszą odpowiedzialności za uczestników w godzinach przed i poza wyznaczonymi zajęciami.

12. Uczestnicy zajęć powinni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. Sfilmowani nie ubezpieczają uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków, ani nie ponoszą odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki i kontuzje, które zajdą bez winy prowadzącego i osób działających z ramienia Sfilmowanych.

13. Uczestnik obowiązany jest do przestrzegania postanowień regulaminu oraz stosowania się do poleceń prowadzącego.

14. Nie mogą uczestniczyć w Zajęciach osoby, które nie stosują się do niniejszego Regulaminu, oraz Uczestnicy, których zachowanie będzie zagrażało bezpieczeństwu innych Uczestników, osób prowadzących zajęcia lub będzie narażało wyposażenie sali, w których odbywają się zajęcia, na zniszczenia. W powyższych przypadkach, na polecenie prowadzącego, tacy uczestnicy – po bezskutecznym wezwaniu do zmiany zachowania – zobowiązane są do opuszczenia sali, w której odbywają się zajęcia.

15. Za kontuzje, naruszenie zdrowia i życia własnego lub osób trzecich spowodowane przez uczestnika na zajęciach odpowiada rodzic/prawny opiekun bądź sam pełnoletni uczestnik.

16. Za szkody wyrządzone przez uczestnika zajęć na miejscu ich prowadzenia odpowiada rodzic lub prawny opiekun bądź sam pełnoletni uczestnik.

17. Zapisując dziecko na zajęcia rodzic/prawny opiekun dziecka oświadcza, że dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w zajęciach.

18. Dla bezpieczeństwa uczestników niepełnoletnich, opiekunowie uprzejmie proszeni są o dostarczenie oraz odbiór uczestników.

19. Sfilmowani nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki w miejscu prowadzenia zajęć.

20. Uczestnicy, rodzice/prawni opiekunowie uczestników wyrażają zgodę na fotografowanie i filmowanie uczestników zajęć oraz późniejszą ewentualną publikację w celach promocyjnych i komercyjnych.

21. Sfilmowani nie zapewnia uczestnikom posiłków, w trakcie trwania zajęć i przerw.

22. Sfilmowani zastrzegają sobie możliwość zmiany terminów zajęć ze względu na wykonywaną pracę przez naszą kadrę. Takie informacje zostaną odpowiednio wcześnie przekazane uczestnikom.

23. Sfilmowani zastrzegają sobie możliwość zmiany prowadzących warsztaty i kursy  ze względu na wykonywaną pracę przez naszą kadrę. Takie informacje zostaną odpowiednio wcześnie przekazane uczestnikom.

24. Każda zaliczka wpłacana na poczet kursów lub warsztatów traktowana jest jako zadatek, i w przypadku rezygnacji z zajęć nie będzie zwracana. W przypadku obozów aktorskich/ szkoleń wyjazdowych obowiązują zaliczki, które w przypadku odwołania  szkolenia wyjazdowego przez sytuację związaną z pandemią będą zwracane uczestnikom.

25. Każda osoba, która zapisała się na warsztaty, kurs lub szkolenie wyjazdowe, a w ciągu ostatnich 14 dni miała jakiekolwiek objawy charakterystyczne dla grypy (gorączka, kaszel, katar, przeziębienie), lub przebywała w regionach, w których zidentyfikowano zagrożenie  lub miała kontakt z osobami przebywającymi w tych regionach, zobowiązuję się do  zgłoszenia tego faktu organizatorom szkolenia w celu odwołania lub przełożenia udziału na inny termin.

26. Osoby, które dopiero planują zapisać się na szkolenie oraz spełniają kryteria ryzyka zarażenia koronawirusem, prosimy o niepodejmowanie uczestnictwa w szkoleniu i przełożenie decyzji o udziale na czas, w którym będą miały pewność co do stanu swojego zdrowia.

27. W trosce o zdrowie naszych uczestników oraz wykładowców, osoby, które będą wykazywały jakiekolwiek objawy choroby, zobowiązane będą do opuszczenia szkolenia.

28. Każdy uczestnik zapisując się na warsztaty, kursy lub szkolenia wyjazdowe zobowiązuje się do szczególnej dbałości o higienę zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia. W miejscach, w których odbywają się nasze szkolenia, dostępne są żele do dezynfekcji. Szczegółowe wytyczne dotyczące tego, jak dbać o higienę, znajdziecie na stronach Ministerstwa i GIS. W trosce o zdrowie nas wszystkich, prosimy o bezwzględne stosowanie się do zaleceń opisanych w regulaminie oraz szczegółowe zapoznanie się z informacjami, które wysyłamy przed szkoleniem.

29. Zgłoszenie i uczestnictwo w zajęciach oznacza akceptację niniejszego regulaminu.